През учебната 2011-2012 година Основно училище „Любен Каравелов” град Бургас започна да работи по проект 

BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)".

През изминалите две учебни години, учениците от училището имаха възможност да се включат в различни клубове и ателиета в зависимост от техните желания, умения и интереси. Училището ще продължи да работи по проекта и през учебната 2013-2014 година. Сформирани са 22 клуба, 1 ателие и 1 студио в различни области на извънкласни и извънучилищни дейности.

 

Цели на проекта:

 

 Обща цел на проекта - да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Специфични цели:

-  Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

-  Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности. -  Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

-  Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Област

Форма

 

Тематично направление

Брой

 у-ци

Брой в риск

Ръководител

1

Хуманитарни науки

клуб

Ценности и човеколюбие

10

0

Диана Чанева

2

Хуманитарни науки

клуб

Героите разказват

11

0

Теодора Христова

3

Хуманитарни науки

клуб

Светът на приказките

8

0

Гергана Гинева

4

Културни компетентности

ателие

Иконопис

12

0

Тодор Жеков

5

Културни компетентности

клуб

Танци на европейските народи

15

0

Ваня Маврова

6

Културни компетентности

студио

Детско арт студио

7

0

Павлина Иванова

7

Математическа грамотност

клуб

Защотко

11

0

Гинка Сотирова

8

Математическа грамотност

клуб

Математиката в света около нас

10

0

Веска Кръстева

9

Математическа грамотност

клуб

Занимателна аритметика

12

0

Галина Томова

10

Математическа грамотност

клуб

Занимателна математика

11

0

Йорданка Тодорова

11

Комуникативни умения

клуб

 Лорелай

6

0

Ивайло Бинев

1299

Здравословен начин на живот

клуб

Моделни спортове

12

0

Георги Янев

13

Здравословен начин на живот

клуб

Млад еколог

10

0

Яна Филкова

14

Здравословен начин на живот

клуб

Да играем тенис

7

0

Кирчо Петков

15

Здравно образование

клуб

Здраве

8

0

Галина Лозева

16

Здравно образование

клуб

Цветни срещи

10

0

Иванка Кирова

17

Дигитални компетентности

клуб

Математика с компютър

13

0

Иванка Петкова

18

Дигитални компетентности

клуб

Компютърна графика

14

0

Камелия Янчева

19

Дигитални компетентности

клуб

Начална компютърна грамотност

10

0

Йорданка Тодорова

20

Дигитални компетентности

клуб

Забавна математика и информатика

9

0

Веска Кръстева

21

Умения за самост. учене

клуб

Съхрани българското

12

0

Гинка Сотирова

22

Умения за самост. учене

клуб

От българско по българско

10

0

Галина Томова

23

Граждански компетентности

клуб

Бургас, България и Европа

8

0

Иванка Кирова

24

Граждански компетентности

клуб

Фото и видео

10

0

Георги Янев

 

BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

Училище за
Себеутвърждаване и
Подготовка към
Европейски
Хоризонти
(У С П Е Х )

News

Стартиране

08.11.2013 22:55
  29.10.2013 22:21   Проект "Училището привлекателно за младите...

Повече информация можете да намерите:  

 https://uspeh.mon.bg/