Стартиране

08.11.2013 22:55

 

29.10.2013 22:21
 
Уважаеми колеги, 
със Заповед № РД09-1525 от 28.10.2013 г. е утвърден Списък на училищата и разпределение на средствата по училища, включени в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) за учебната 2013-1014 г.