Клуб „Млад еколог” – Яна Филкова

                               
 

ЦЕЛИ НА КЛУБА:

  1. Да се стимулира познавателната активност чрез непосредствени контакти с природата.
  2. Учениците да осъзнаят зависимостта на хората от природата;начините,по които човешката дейност допринася за замърсяването на околната среда.
  3. Да се формират представи за природата като източник на живот.
  4. Да се формира положително отношение към заобикалящата ги среда и екологично съзнание и поведение.
  5. Съпричастност към проблемите за опазване на природата и включване в решаването на екологични проблеми.
  6. Екологично възпитание,природолюбие,разделно събиране на отпадъци.
  7. Да се развият умения за анализиране,систематизиране и обобщаване,както и прецизност,наблюдателност и творчески умения.
  8. Усъвършенстване на уменията за работа в екип.

 

           Ръководител:ЯНА ФИЛКОВА