News

Стартиране

08.11.2013 22:55
  29.10.2013 22:21   Проект "Училището привлекателно за младите хора" Уважаеми колеги,  със Заповед № РД09-1525 от 28.10.2013 г. е утвърден Списък на училищата и разпределение на средствата по училища, включени в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да...